OBCHODNÍ PODMÍNKY

Smlouva o výuce a výcviku
 • Smlouva o poskytnutí výuky a výcviku mezi autoškolou a žadatelem o řidičské oprávnění (dále jen žadatel) se uzavírá dle zákona 89/2012 sb., občanského zákoníku a zákona 247/2000 sb., o získání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Uzavřením smlouvy se rozumí osobní účast žadatele na zápisu do kurzu, na kterém složí zálohu na kurzovné, a tím potvrdí svůj zájem účastnit se k výuky a výcviku.
 • Autoškola se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy poskytnout žadateli teoretickou výuku a praktický výcvik k získání řidičského oprávnění a dále zajistit žadateli konání závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti. Průběh výuky, výcviku a zkoušky se řídí zákonem 247/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů.
 • Žadatel uzavřením smlouvy potvrzuje, že je srozuměn s obchodními podmínkami autoškoly.
Kurzovné
 • Výše kurzovného pro jednotlivé druhy výuky výcviku je upravena platným ceníkem, umístěným na stránkách www.autoskolaalfa.cz a v provozovně autoškoly.
 • Při nástupu do kurzu je žadatel povinen složit zálohu na kurzovné ve výši 2000 Kč. Záloha je součástí celkové ceny kurzu a slouží k potvrzení zájmu žadatele účastnit se výuky a výcviku a k hrazení administrativy a fixních nákladů na výuku teoretických předmětů. Okamžikem složení zálohy je žadateli závazně rezervováno místo v kurzu.
 • Před zahájením praktického výcviku musí být záloha na kurzovné uhrazena alespoň ve výši 3000 Kč. Pokud nebude v této výši záloha uhrazena, vyhrazuje si autoškola právo nezahájit praktický výcvik.
 • Ze zálohy na kurzovné je čerpána úhrada za praktický výcvik. Žadatel je povinen sledovat aktuální výši zůstatku zálohy prostřednictvím webového rozhraní - klientské zóny, a včas doplnit zálohu do takové výše, aby umožňovala provedení následujícího objednaného výcviku. Pokud záloha nedovoluje provedení ani následující vyučovací hodiny, vyhrazuje si autoškola právo již objednaný výcvik neprovést, a do navýšení zálohy neumožnit žadateli objednání dalšího výcviku.
Odstoupení od smlouvy
 • Odstoupení od smlouvy je možné ze strany žadatele i autoškoly. Oznámení o předčasném ukončení výcviku musí být druhé straně vždy předáno v písemné podobě. Odstoupení se považuje za právně účinné dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení od smlouvy.
 • V případě předčasného ukončení výcviku bude provedeno vyúčtování výcviku a výuky. Došlo-li při splácení kurzovného k přeplatku, autoškola jej žadateli vrátí. Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen kurzovné doplatit.
 • Autoškole v případě předčasného ukončení výuky a výcviku před absolvováním celého rozsahu kurzu vzniká nárok na uhrazení účelně vynaložených nákladů. Pro tyto účely se za účelně vynaložené náklady na rezervaci místa v kurzu a výuku teorie považuje částka 2000 Kč, a za účelně vynaložené náklady na výcvik cena ve výši odpovídající ceně za provedené samostatné kondiční výcvikové hodiny dle ceníku kondičních jízd.
 • Na požádání a za úhradu nákladů ve výši 500 Kč je autoškola povina žadateli v termínu dle dohody, nejpozději však do 30 dnů, vystavit doklad o absolvované výuce a výcviku k přestupu do jiné autoškoly. Doklad si žadatel osobně proti podpisu převezme v kanceláři autoškoly.
 • Autoškola si vyhrazuje právo nezahájit výcvik a nebo nepokračovat v již zahájeném výcviku, pokud žadatel pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, byl mu vysloven správním orgánem a nebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel, během výcviku zvlášť hrubým způsobem opakovaně porušuje pokyny instruktora a tím ohrožuje bezpečnost silničního provozu, majetek autoškoly nebo život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu, a nebo se opakovaně bez řádné omluvy nedostavil na objednanou hodinu praktického výcviku.
 • Pokud bude žadateli vysloven zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je povinen o tom neprodleně autoškolu informovat.
Zanechání studia
 • Pokud uplynula od poslední cvičné jízdy a nebo od ukončení teoretické výuky doba přesahující 2 měsíce, ve které si žadatel neobjednal u svého instruktora a nebo u vedení autoškoly žádnou cvičnou jízdu, a žadatel v této době nepožádal autoškolu o přerušení a nebo odklad dalšího výcviku, vyhrazuje si autoškola právo považovat takové jednání za zanechání studia a odstoupit od smlouvy.
Cvičné jízdy
 • Vyučovací hodina trvá 45 minut. Cvičná jízda trvá 2 vyučovací hodiny, pokud se žadatel a instruktor výslovně nedohodnou na rozdělení cvičné jízdy na dvě samostatné vyučovací hodiny.
 • Před zahájením cvičné jízdy je instruktor povinen zaznamenat stav tachometru do knihy jízd. Po skončení cvičné jízdy zaznamená konečný stav tachometru a žadatel záznam podepíše.
 • Cvičné jízdy objednává žadatel vždy u svého instruktora. Termín jízdy je závazný. Cvičnou jízdu, kterou má žadatel již objednanou a na kterou se nemůže dostavit, omlouvá nejpozději 24 hodin před termínem jízdy dne telefonicky nebo pomocí SMS svému instruktorovi. Pokud se žadatel bez včasné omluvy nedostaví na cvičnou jízdu, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši ceny objednaného výcviku. Pokuta je splatná před následující cvičnou hodinou, a pokud ji žadatel neuhradí, vyhrazuje si autoškola právo nepokračovat ve výcviku.
 • Žadatel i instruktor autoškoly jsou povinni dostavit se na cvičnou jízdu včas na smluvené místo. Pokud se instruktor a nebo žadatel nemohou např. kvůli dopravní situaci dostavit včas, informují se o tom vzájemně telefonicky, a to neprodleně.
 • Pokud se žadatel nedostaví na objednanou cvičnou jízdu bez omluvy, je instruktor povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat žadatele telefonicky. Po překročení této doby se jízda považuje za zmařenou ze strany žadatele.
 • Pokud se instruktor nedostaví na objednanou jízdu bez omluvy, je žadatel povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat instruktora telefonicky. Pokud se žadateli nepodaří kontaktovat instruktora, považuje se jízda za zmařenou ze strany instruktora. Zmeškaný čas jízdy zaviněný instruktorem autoškoly bude nahrazen bezplatným prodloužením některé z následujících výcvikových lekcí nebo zařazením mimořádné náhradní lekce.
 • Žadatel se zavazuje, že se ke cvičné jízdě i závěrečné zkoušce dostaví ve stavu, kdy jeho způsobilost nebude dle platných právních norem vyloučena např. požitím alkoholu, návykové látky apod. Dále se zavazuje, že se ke cvičné jízdě dostaví s průkazkou žadatele o řidičské oprávnění. Ke zkoušce se dostaví s platným dokladem totožnosti a je-li již držitelem řidičského průkazu, tak i s tímto průkazem. V případě porušení těchto povinností se žadatel zavazuje uhradit smluvní pokutu za zmařený výcvik nebo zkoušku dle ceníku.
 • V případě, že žadatel způsobí autoškole škodu, nese v míře přiměřené odpovědnost za její náhradu.
 • Žadatel o řidičské oprávnění skupiny A a podskupin je povinen dostavit se ke cvičné jízdě na motocyklu v pevné obuvi (je vyloučena obuv pásková a nebo s volnou patou), dále oblečen do pevných dlouhých kalhot a bundy. Autoškola si vyhrazuje právo neprovést cvičnou jízdu, pokud instruktor vyhodnotí oblečení žadatele jako nevyhovující.
 • Cvičné jízdy skupiny A a podskupin se konají jen za vhodného počasí. O provedení jízdy rozhoduje instruktor.
Závěrečné zkoušky
 • K závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti (dále jen zkouška) bude žadatel předveden nejdříve po splnění povinného rozsahu výuky a výcviku dle zákona 247/2000 sb, a po uhrazení plné výše kurzovného.
 • K opravné zkoušce bude žadatel zařazen po uhrazení nákladů ve shodné výši, jako je cena jedné vyuyučovací hodiny kondičního výcviku příslušné skupiny podle ceníku..
 • Závazný termín první zkoušky i opravných zkoušek objedná žadatel u svého instruktora.
 • Pokud se žadatel nemůže dostavit na objednaný termín zkoušky, omlouvá se nejpozději 24 hodin před zahájením zkoušky a to instruktorovi a nebo vedení autoškoly pomocí e-mailu, SMS nebo telefonicky.
 • Pokud se žák bez omluvy nedostaví na objednaný termín první zkoušky a nebo opakované zkoušky z praktické jízdy, zavazuje se uhradit autoškole smluvní pokutu ve výši 1000 Kč. Pokud ke zameškání zkoušky vedly zvlášť závažné důvody (zdravotní, rodinné atp.), může žák požádat vedení autoškoly o prominutí pokuty.
 • Autoškola si vyhrazuje právo nepředvést k opakované zkoušce žadatele, který se bez řádné omluvy nedostavil na předchozí zkoušku a neuhradil smluvní pokutu, a dále žadatele, jehož nedostatečná úroveň odborné způsobilosti vylučuje úspěšné složení zkoušky, a žadatel neučinil žádný krok ke zvýšení své odborné způsobilosti např. doplňkovým výcvikem nebo konzultací.
 • Autoškole náleží za zajištění opakované závěrečné zkoušky úhrada prokazatelně vynaložených nákladů, zejména mzdy učitele a nákladů na provoz výcvikových případně doprovodných vozidel. Pro tyto účely se za prokazatelně vynaložené náklady považuje cena jedné vyučovací hodiny kondičního výcviku podle platného ceníku.